AANBOD

STEMPROBLEMEN

Stemproblemen kunnen zowel functioneel als organisch van aard zijn.

FUNCTIONEEL

Wanneer je je stem foutief gebruikt, spreken we van een functioneel stemprobleem. Je kan klachten waarnemen van heesheid, pijn, een gevoel dat er iets in de keel zit, …

ORGANISCH

Er is een letsel aanwezig op de stembanden. In sommige gevallen kunnen functionele stoornissen leiden tot een organisch letsel.

NEUROLOGISCHE STOORNISSEN

Het gaat hier om stoornissen die verworven zijn, dit wil zeggen dat ze ontstaan zijn na een niet-aangeboren hersenletsel

AFASIE

Afasie is een verworven taalstoornis. Er kunnen problemen zijn met de gesproken taal, met het taalbegrip, het schrijven of met het geheugen. De ernst van deze problemen kan variëren van licht tot zeer ernstig.

DYSARTRIE

Het gaat hier om een verworven spraakstoornis. De spieren die instaan voor de spraak werken onvoldoende. Hierdoor is de persoon minder goed verstaanbaar. De problemen kunnen licht tot zeer ernstig zijn. Er kunnen problemen zijn met de stem, uitspraak, ademhaling en prosodie.

AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN, DUIMZUIGEN, OPEN MONDGEDRAG

Men spreekt van open mondgedrag wanneer men door de mond ademt in plaats van door de neus.   Dit kan ontstaan door duimzuigen, een verkoudheid, …

Open mondgedrag kan allerlei gevolgen hebben zoals problemen met het gehemelte en de groei van tanden en kiezen, foutieve slikbeweging, problemen met spraak (slappe lip- en tongspieren)

LEERPROBLEMEN EN LEERSTOORNISSEN

Leerproblemen: wanneer kinderen tijdelijk een achterstand hebben wat betreft lezen, spellen. Vaak kan deze achterstand weer ingehaald worden mits extra begeleiding.
Leerstoornissen: wanneer de problemen met het lezen, spellen hardnekkig blijven voortduren, ook na intensieve begeleiding.

We evalueren of er eventueel sprake is van een leerstoornis nadat er minstens een half jaar logopedische therapie werd gegeven.

DYSLEXIE (LEESSTOORNIS)

Het leesproces verloopt niet altijd vanzelf. Het lezen gaat moeizaam of traag. Soms lukt het technisch lezen wel, maar het begrijpend lezen blijkt niet vanzelfsprekend. Mensen met dyslexie hebben vaak problemen met automatiseren, lezen vaker fouten of hebben moeite met het tempo. Leesproblemen gaan geregeld gepaard met spellingsproblemen (dysorthografie).

DYSORTHOGRAFIE (SPELLINGSSTOORNIS)

Soms verloopt het spellen hardnekkig. Mensen met dysorthografie maken veel schrijffouten en schrijven slordig en/of traag. Er kunnen problemen zijn bij het aanvankelijk spellen en/of bij het gevorderd spellen (het kennen van regels en deze kunnen toepassen). Spellings- en leesproblemen komen vaak samen voor.

TAAL EN ARTICULATIEPROBLEMEN

TAALPROBLEMEN

Er worden verschillende fasen in de taalontwikkeling doorlopen. Binnen deze fasen kan zowel het taalbegrip (het begrijpen van taal) als de taalproductie (actief taalgebruik) verstoord zijn. Er kunnen problemen zijn met woordenschat, morfologie (woordleer), syntaxis (zinsleer), semantiek (betekenisleer) en pragmatiek (gebruik van uitingen).

Taalproblemen zijn soms ook fonologisch van aard. Kinderen kunnen de klanken wel vormen, maar ze gebruiken de klanken niet correct wanneer ze woorden maken. Ze vereenvoudigen dan de klankstructuur (vereenvoudingingsprocessen). Deze processen worden langer toegepast dan bij leeftijdsgenootjes. Je kindt wordt hierdoor moeilijk verstaanbaar voor de omgeving.

ARTICULATIEPROBLEMEN

Wanneer kinderen bepaalde klanken niet goed kunnen uitspreken, gaat het om een fonetisch articulatieprobleem. Dit kan bijvoorbeeld door een verkeerde tongplaatsing, tong- en lipspieren die niet voldoende ontwikkeld zijn of het foutief gebruiken van de tong. Het is niet altijd gemakkelijk om je kind goed te verstaan.

TOP